CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 

DISEÑO AHORRO ENERGÉTICO, SLU

Rambla Països Catalans, 10 nave 25

08800 Vilanova i la Geltrú Barcelona

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Hoja B499355 Folio 36 Tomo 45797 del Libro de Sociedades. Sección General

 

1. Generalitats.

1.1 Les vendes dels nostres productes es regiran per les presents condicions generals de venda, excepte en tot allò que estigui expressament acordat de forma diferent en l’oferta corresponent o en l’acceptació de la comanda i que constitueixi les condicions particulars del mateix. Per això, manquen de valor, amb caràcter general, qualssevol altres condicions que no s’hagin acceptat expressament per Diseño Ahorro Energetico, SLU (en endavant Venedor).

 

2. Propietat intel·lectual i industrial.

La propietat intel·lectual i / o industrial de l’oferta, en tots els seus termes, i la informació adjunta a aquesta, així com la dels productes objecte de venda i la dels elements, plànols, dibuixos, “programari”, etc., incorporats o relatius als mateixos, pertany al Venedor, de manera que queda expressament prohibida la seva utilització pel comprador per altres fins que no siguin l’acompliment de la comanda, així com la seva còpia total o parcial o cessió d’ús a favor de tercers sense el previ consentiment per escrit del Venedor.

El Venedor podrà facilitar les dades de la instal·lació o la venda com a part de les seves referències comercials, amb respecte a la normativa en matèria de protecció de dades personals.

 

3. Formalització de comandes i abast de la compravenda.

3.1 L’abast de la venda ha d’estar clarament especificat en la comanda del comprador. Perquè es consideri efectiu, la comanda ha de rebre una acceptació expressa per part del Venedor.  Les comandes efectuades via on line es regiran per les condicions indicades en el sistema creat a aquest efecte.

3.2 La venda inclou únicament els productes objecte de la comanda, llevat dels casos en què, a la comanda del Comprador que hagi estat acceptada pel Venedor, s’inclogui explícitament alguna documentació, informació, suport o servei addicionals.

3.3 Les modificacions i/o variacions de l’abast, terminis o altres termes d’una comanda que pugui proposar una de les parts, s’han de notificar a l’altra part, sempre per escrit, i, perquè siguin vàlides, han de ser acceptades per aquesta part. Tindran igualment la consideració de modificacions i/o variacions aquelles provocades per canvis en la legislació, reglamentació i normativa aplicable que es produeixin després de la data de presentació de l’oferta corresponent; si aquestes modificacions i / o variacions vinguessin a imposar obligacions addicionals o més oneroses sobre el Venedor, aquest tindrà dret a que es realitzi un ajust equitatiu dels termes contractuals que reflecteixi plenament les conseqüències de la llei o regulació nova o modificada, o bé donarà dret al comprador a la resolució del contracte

 

4. Preu.

4.1 Els preus dels productes pressupostats inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar. Els preus inclouen embalatge però no inclouen ni transport, ni càrregues, ni assegurances. Aquests preus són únicament vàlids per a la comanda de la totalitat dels productes especificats en l’oferta. En cada procés de compra s’informarà per separat de les despeses d’enviament.

4.2 En el cas d’ofertes prèvies a la comanda, els preus oferts tindran la validesa temporal que s’indiqui en cada cas i en aquest període es consideraran com a fixos per a les condicions de pagament i quantitats especificades en l’oferta.

4.3 Un cop acceptat la comanda pel Venedor, els preus es consideraran fixos i no es podran revisar. Això no obstant, podrà aplicar una revisió de preus quan:

 1. S’hagi convingut entre les dues parts, comprador i venedor.
 2. S’hagi modificat la comanda a petició del comprador, i, en general, es produeixi qualsevol variació i/o modificació en virtut del que estableixen les presents condicions.
 3. Els preus s’hagin cotitzat en una moneda diferent de l’EURO en la mesura en què la mateixa  hagi experimentat una variació de la paritat amb l’EURO des de la data de la comanda fins a les dates contractuals de facturació de cada fita.

 

5. Condicions de pagament.

5.1 L’oferta del Venedor o, en cas que no n’hi hagués, la comanda del Comprador acceptada pel Venedor, inclourà les condicions de pagament. També es podran emprar unes condicions de pagament prèviament especificades en el marc d’un acord de relació comercial contínua entre el Comprador i el Venedor. Aquestes condicions de pagament s’han d’atenir al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, sense superar en cap cas els terminis màxims establerts en la mateixa.

5.2 Si no hi un altre pacte, el termini de pagament serà l’estipulat per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre 

5.3 El pagament es realitzarà en les condicions acordades, al compte bancari del Venedor o mitjançant un altre procediment acordat. El pagament es realitzarà sense cap deducció tal com retencions no acordades, descomptes, despeses, impostos o taxes, o qualsevol altra deducció.

5.4 Si, per causes alienes al Venedor, es retardés el lliurament, muntatge o posada en marxa o la recepció dels productes, es mantindran les condicions i terminis de pagament contractuals.

5.5 En cas de retard en els pagaments per part del comprador, i llevat d’acord exprés al respecte, aquest haurà de pagar al Venedor, sense requeriment i a partir de la data de venciment del pagament, els interessos de demora del pagament endarrerit, que es calcularan d’acord amb el que preveu l’article 7 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. El pagament d’aquests interessos no alliberarà el comprador de l’obligació de realitzar la resta dels pagaments en les condicions acordades.

5.6 En cas que el comprador s’endarrereixi en els pagaments acordats, el Venedor podrà suspendre de forma provisional o definitiva, a la seva elecció, l’enviament dels productes, sense perjudici de requerir al comprador la realització dels pagaments endarrerits i de reclamar si escau, compensacions addicionals per aquesta suspensió.

5.7 Els productes objecte de comanda es subministraran sota reserva de domini a favor del Venedor, fins al total compliment de les obligacions de pagament del comprador, quedant obligat aquest últim a cooperar i adoptar totes les mesures que siguin necessàries o convenients i les que proposi el Venedor per salvaguardar la seva propietat sobre aquests equips i materials.

 

6. Transport

6.1 Els ports sempre són a càrrec del client llevat de pacte exprés.

 

7. Termini i condicions de lliurament.

7.1 El termini de lliurament s’entén per als productes lliurats en la forma i condicions indicades en l’acceptació de la comanda, havent prèviament el comprador haver efectuat els pagaments previstos en el seu cas.

7.2 El termini de lliurament serà modificat quan: 

 1. El comprador no lliuri en termini la documentació que sigui necessària per al lliurament dels productes.
 2. El comprador requereixi modificacions en la comanda, que siguin acceptades pel Venedor i que, segons el Venedor, impliquin una ampliació del termini de lliurament. 
 3. Per al lliurament dels productes sigui imprescindible l’execució de treballs per part del comprador o els seus subcontractistes i aquests no s’hagin executat a temps. 
 4. El comprador hagi incomplert alguna de les obligacions contractuals de la comanda, especialment la que fa a pagaments.
 5. Per causa no directament imputable al Venedor es produeixin retards en la producció o disposició de tots o alguns dels elements del producte. De manera il·lustrativa, però no limitadora, s’inclouen les següents causes de retard: vagues de subministradors, transports i serveis, fallades en els subministraments de tercers, fallades en els sistemes de transports, inundacions, temporals, disturbis, vagues, aturades de personal de l’ venedor o els seus subcontractistes, sabotatges, parades accidentals en els tallers del venedor per avaries, etc. i les causes de força major previstes en la legislació vigent. En aquests supòsits el comprador podrà optar per la resolució contractual sense costos, quan el termini de lliurament hagi estat acordat com un element essencial de l’operació i el retard sigui de tal entitat que impliqui falta de conformitat..

 

8. Devolució, Reclamacion o desistiment.

8.1 DAE informarà dels terminis orientatius per al lliurament de les comandes.

8.2. DAE garanteix als clients que tinguin la condició de consumidors dels drets que els reconeix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 19 de novembre. Els productes venuts per DAE i comprats per clients que tinguin la condició legal de consumidor, i sempre que es tracti d’operacions que tinguin legalment reconegut el dret de desistiment, disposen d’un termini de catorze dies des de la recepció de la comanda per desistir del contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. El client comunicarà a DAE dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d’exercitar el seu dret de desistiment. El client es farà càrrec de les despeses de devolució.. 

8.3 El client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat en els supòsits en què la Llei li reconegui de forma expressa aquesta facultat. En aquests casos, DAE tornarà els diners de la compra a través d’un abonament, mitjançant una transferència bancària al compte indicat pel client o mitjançant abonament en el seu compte personal en el termini màxim de 14 dies, comptats des de la recepció del producte excepte prescripció legal en contra. DAE es reserva el dret a reemborsar l’import corresponent a la compra desistit fins a la completa recepció dels béns, així com a refusar el desistiment si l’objecte retornat ho fos en condicions que no permetin la seva recepció (per danys, manipulació, etc.) , o bé descomptar les despeses en què hagi de incórrer per a la recuperació o restauració del producte objecte de desistiment.

8.4 Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error de DAE, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

8.5 Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d’articles de la nostra botiga pot contactar amb el nostre Departament d’Atenció al client via E-mail i@dae.es. Les reclamacions que puguin presentar els clients que tinguin la condició de consumidors en els termes de la legislació vigent, seran tractades pel servei d’atenció al client de DAE; podran ser remeses a qualsevol de les dades de contacte especificats en aquest avís legal, i seran respostes pel medi adequat en el termini màxim de 30 dies. En cas de reclamació o resposta desestimatòria per DAE, el consumidor pot dirigir-se als organismes de consum de la seva comunitat autònoma o recórrer a la plataforma del REGLAMENT (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum (http://ec.europa.eu/odr).

 

9. Garanties.

9.1 Els productes venuts a través d’aquesta web compten amb un període de garantia de 2 anys, d’acord amb els criteris i condicions descrites en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; si es tractés d’articles usats, el termini serà d’1 any. El consumidor i usuari ha d’informar de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

En cas de manca de conformitat, es procedirà, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor. El consumidor haurà d’informar el Venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella. La garantia no és aplicable a fallades o defectes causats per accident, negligència o mal ús del producte.

9.2 En cap cas el Venedor es farà càrrec de les reparacions efectuades per personal aliè a la seva organització..

9.3 La garantia no és aplicable en cas de deteriorament que no sigui directament imputable al funcionament normal del producte, com les avaries que resultin d’impactes, errors de manipulació, intervencions o temptatives d’intervenció del client en el material per a operacions de manteniment, reparació o ajust o qualsevol altra modificació efectuada pel client. A més, queden exclosos de la garantia, la qual es considerarà caducada, els danys i defectes originats per conservació o manteniment inadequats, emmagatzematge o ús erroni o negligent, ús abusiu, utilització de líquids i gasos inadequats així com flux o pressió inadequats, muntatges defectuosos, variacions en la qualitat del subministrament elèctric (tensió, freqüència, pertorbacions, …), modificacions introduïdes sense aprovació del Venedor, instal·lacions realitzades o modificades posteriorment sense seguir les instruccions tècniques del producte i, en general, qualsevol causa que no sigui imputable al Venedor.

 

10. Limitació de responsabilitat.

10.1 La responsabilitat del Venedor, els seus agents, empleats, subcontractistes i proveïdors per les reclamacions derivades del compliment o incompliment de les seves obligacions contractuals, no ha d’excedir en conjunt del preu bàsic contractual i no inclourà en cap cas perjudicis derivats del lucre cessant, pèrdua d’ingressos , producció o ús, costos de capital, costos d’inactivitat, demores i reclamacions de clients del comprador, costos d’energia substitutiva, pèrdua d’estalvis previstos, increment dels costos d’explotació ni qualsevol altre perjudici especial, indirectes o conseqüencials ni pèrdues de qualsevol classe . La limitació de responsabilitat continguda en la present clàusula prevaldrà sobre qualsevol altra continguda en qualsevol altre document contractual que sigui contradictòria o incongruent amb la mateixa, llevat que tal previsió restringeixi en major mesura la responsabilitat del Venedor. 

10.2 El comprador és coneixedor i accepta expressament que alguns productes fabricats pel Venedor no disposen de marcatge CE, a causa de l’autoria del disseny, eximint de qualsevol responsabilitat al Venedor.

 

11. Limitació d’Exportació.

11.1 El comprador reconeix que els productes objecte de venda pel Venedor poden estar subjectes a provisions i regulacions locals o internacionals relatives al control d’exportació i, que sense les autoritzacions per exportar o reexportar de les autoritats competents, no es pot vendre, arrendar, cedir, transferir, etc., els productes venuts ni utilitzar-los per a qualsevol propòsit que no sigui el que s’ha pactat. El comprador és el responsable de complir amb aquestes provisions i regulacions. Els productes venuts no poden ser utilitzats ni directament ni indirectament, en connexió amb el disseny, la producció, l’ús o emmagatzematge d’armes químiques, biològiques o nuclears ni per als sistemes de transport de les mateixes ni per a aplicacions militars.

12. Dret aplicable. Submissió a jurisdicció i competència.

Les presents Condicions seran regides per, i interpretades d’acord amb, les lleis espanyoles. Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre i se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú, Barcelona. 

 

ANNEXOS INFORMATIUS (NOMÉS APLICABLES SUPÒSITS D’ADQUISICIÓ DE PRODUCTES AMB RECONEIXEMENT CONTRACTUAL O LEGAL DEL DRET DE DESISTIMENT)

Informació sobre l’exercici del dret de desistiment

Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia (1).

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar (2) la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori (3).

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament (4).

Instruccions per emplenar

(1) Inseriu una de les expressions que apareixen entre cometes a continuació

 1. en cas d’un contracte de serveis o d’un contracte per al subministrament d’aigua, gas o electricitat quan no estiguin envasats per a la venda en un volum delimitat o en quantitats determinades-, de calefacció mitjançant sistemes urbans o de contingut digital que no es presti en un suport material: “de la celebració del contracte”;
 2. en cas d’un contracte de venda: “que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns”;
 3. en cas d’un contracte de lliurament de múltiples béns encarregats pel consumidor i usuari en la mateixa comanda i lliurats per separat: “que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns”;
 4. en cas de lliurament d’un bé compost per múltiples components o peces: “que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim component o peça”;
 5. en cas d’un contracte per al lliurament periòdica de béns durant un termini determinat: “que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material del primer d’aquests béns”.

(2) Inseriu el seu nom, la seva adreça completa i, si disposa d’ells, el seu número de telèfon, el número de fax i l’adreça de correu electrònic.

(3) Si vostè ofereix al consumidor i usuari en el seu lloc web l’opció d’emplenar i enviar electrònicament informació relativa a la seva desistiment del contracte, consigneu el text següent: “Té vostè així mateix l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol una altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web [consigneu l’adreça electrònica]. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció de l’esmentat desistiment “.

(4) En cas d’un contracte de venda en el que vostè no s’hagi ofert a recollir els béns en cas de desistiment, consigneu la següent informació: “Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer “.

(5) Si el consumidor i usuari ha rebut béns objecte del contracte consigneu el text següent::

(a) inseriu:

–”Recollirem els béns”, o bé

–”Haurà vostè retornar o lliurar directament els béns o … (consigneu el nom i el domicili, si escau, de la persona autoritzada per vostè a rebre els béns), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini “;

(b) inseriu:

– “Ens farem càrrec dels costos de devolució dels béns”;

– “Ha de vostè assumir el cost directe de devolució dels béns”;

– En el cas que, en un contracte a distància, vostè no s’ofereixi a fer-se càrrec dels costos de devolució dels béns i aquests últims, per la seva naturalesa, no puguin retornar normalment per correu: “Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns, … euros (consigneu l’import) “; o, si no es pot realitzar a la bestreta un càlcul raonable del cost de devolució dels béns: “Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns. Es calcula que aquest cost s’eleva a aproximadament … euros (consigneu l’import) com màxim “, o bé

– En el cas que, en un contracte celebrat fora de l’establiment, els béns, per la seva naturalesa, no puguin retornar normalment per correu i s’hagin lliurat ja al domicili del consumidor i usuari en el moment de celebrar-se el contracte: “Recollirem a nostre càrrec dels béns “;

(c) “Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns”.

(6) En cas d’un contracte per a la prestació de serveis o per al subministrament d’aigua, gas o electricitat quan no estiguin envasats per a la venda en un volum delimitat o en quantitats determinades-, o calefacció mitjançant sistemes urbans, consigneu el següent: “Si vostè ha sol·licitat que la prestació de serveis o el subministrament d’aigua / gas / electricitat / calefacció mitjançant sistemes urbans (esborreu el que no escaigui) comenci durant el període de desistiment, ens abonarà un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en que ens hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l’objecte total del contracte “.

Model de formulari de desistiment

(Només cal copiar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

 

– A la atenció de Diseño Ahorro Energético, SLU Rambla Països Catalans, 10 nave, 25 08800 Vilanova i la Geltru email: i@dae.es.

– Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo de la meva / desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé / prestació del servei següent (*)

– Demanat el ____________________/rebut el ____________________.

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris _____________________________________________________________________________

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris ________________________________________________________________________________

– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

 

 

 

– Data_____________

(*) Ratlleu el que no escaigui.