Generalitats bàsiques en el muntatge d’una xemeneia metàl·lica de llenya

Planta principal

Aquesta planta és la que considerem com a principal, en la qual instal·larem la xemeneia metàl·lica. El normal és que aquest dividida en dues parts, cos i tub o sortida de fums. Procedirem a l’assembli de les dues peces. En el nostre cas la unió es realitza mitjançant una metxa que porta el cos de la xemeneia de 10 cm que serà on s’insereix el tub o sortida de fums, prèviament es col·loqués silicona especial per a altes temperatures que s’apliqués en la part interior del tub de sortida de fums. Mai en la metxa del cos ja que això provocaria a l’hora de connectar els dos tubs que la silicona sobrant sobresurti per l’exterior.

Si la sala té una altura major de 2,90 m. es poden realitzar unions de tubs fins que sigui necessari. Les unions seran en trams de 2 metres, per a evitar al màxim la deformació per la calor. La unió entre ells serà mitjançant una metxa de 10 cm. igual que en el cas d’unió del cos amb el tub descrit anteriorment.

Planta segona

Una vegada arribats al forjat, és molt possible que la secció del tub no coincideixi amb els tubs que s’han d’instal·lar en la planta superior, que hauran de ser d’acer inoxidable de doble cambra e aïllats amb llana de roca. Per a això instal·larem l’adaptador per a passar a un diàmetre circular amb diàmetre de 15, 20, … cm, segons el model de xemeneia. Una vegada instal·lat es comencessin a muntar els tubs fins a arribar a la planta coberta. La unió d’ells és mitjançant abraçadores metàl·liques.

Planta Coberta

Hem de tenir en compte que la sortida de fums ha de sortir d’1 m. a 1,50 m. respecte al carener ossi la part mes alta de la teulada. Es pot realitzar en obra o seguint amb els conductes metàl·lics, en tots dos casos haurem de col·locar un barret perquè ens faciliti una correcta sortida de fums i eviti l’entrada d’aigua.

Quina és l’altura mínima per a un bona surtida de fums?

Depèn de la xemeneia, però parlant de les xemeneies metàl·liques l’altura mínima a sortida ha de ser de 3,50 m.

Una altura molt alta pot perjudicar la sortida de fums?

Tot el contrari facilita la succió del fum. Quanta mes altura més succió

Com puc evitar que una xemeneia revoqui fum?

Sempre que el problema no sigui el mal disseny interior de la xemeneia hi ha dues causes molt importants.

Molt important que una vegada que sortim de la Planta on s’ha instal·lat la xemeneia, els conductes del les restants plantes seran de doble cambra i amb aïllament tèrmic. De no ser així el fum abans d’arribar a la seva sortida es refreda i cau amb el que genera un tap provocant l’arrebossat en la xemeneia.
Passada l’època estival, cal revisar el barret de sortida de fums. A vegades els ocells realitzen els seus nius a l’interior i tapen la sortida del fum.

Puc realitzar desviacions en el conducte de sortida de fums?

Si, es poden realitzar sempre que els colzes no tinguin mes de 45è.

S’han de netejar el tub de sortida de fums?

Sens dubte. Dependrà del fus que se li de la xemeneia, però el normal és cada  any. S’hauria de netejar els conductes ja que el sutge es queda enganxat en ells ostruyendo el conducte d’altra banda l’acumulació del mateix pot provocar un incendi. Si la instal·lació aquesta realitzada correctament amb tubs d’acer inoxidable AISI 316 la neteja es pot allargar, ja que l’acer inoxidable és més resistent al fet que el sutge quedi enganxat en les seves parets.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.